Vyberte váš jazyk

Názov projektu: Každý môže byť úspešný.

Cieľ projektu: „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov."

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“) podmienky podporujúce uplatňovanie rovnosti príležitosti a eliminovať možné znevýhodnenia týchto žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci projektu budú vytvorené nové pracovné pozície (5 asistentov učiteľa a špeciálny pedagóg). Tie budú nevyhnutné pre zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a podporu rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

Hlavná aktivita projektu: Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Výsledok projektu:

inklúzia vo vzdelávaní:

  • zvyšovanie miery zapojenia žiakov (znižovanie miery vyčlenenia) do školskej kultúry, vzdelávacieho procesu a komunity
  • odstraňovanie prekážok vo vzdelávaní a zapojenie všetkých žiakov
  • zlepšenie vzdelávacích výsledkov a kompetencií žiakov
  • uznávanie práva žiakov
  • zabezpečovanie rovnosti príležitosti vo výchovno-vzdelávacom procese

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.