Vyberte váš jazyk

O nas-main

Liečebno-výchovné sanatórium patrí medzi špeciálne výchovné zariadenia, ktoré poskytuje psychologickú a psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom a mladistvým s vývinovou poruchou učenia a deťom a mladistvým s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Zariadenie sa špecializuje na chlapcov vo veku 11–18 rokov.

Súkromné liečebno – výchovné sanatórium a Základná škola pri SLVS vznikli na základe rozhodnutia MŠ SR číslo: CD-2004-9680/18666-1:096 zo dňa 13.10 2004 o zaradení do siete škôl a školských zariadení ako súkromné školské zariadenie.

V roku 2007 získalo SLVS akreditáciu MPSVaSR, č. 27727/2007-I/25 AK zo dňa 10.12. 2007 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a otvorilo Centrum Detí pre deti s poruchami správania a v roku 2014 rozšírilo svoje aktivity a v rámci deinštitucionalizácie otvorilo Domov detí s 1 samostatnou skupinou

Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje:

  1. Umiestnenie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu
  2. Možnosť umiestnenia dieťaťa v sanatóriu na žiadosť rodičov / ich zástupcov / pri zistení začínajúcich problémov, ktoré rodina nevie zvládnuť - prevencia. / Drobné krádeže, záškoláctvo, príslušnosť v gangoch, začínajúca narkománia / Umiestnenie dieťaťa v takom prípade je vysoko účinné, finančne málo náročné a pokiaľ rodina začne riešiť problém v zárodku, resocializácia si vyžaduje krátky čas .
  3. Individuálny prístup a poradenstvo rodine. Potrebnú starostlivosť o konsolidáciu vzťahov medzi dieťaťom a rodinou / v prípade, že dieťa má funkčné rodinné zázemie
  4. Skracuje pobyt dieťaťa v zariadení na minimum
  5. Individuálnu profesijnú orientáciu cez štúdium, až po uzavretie pracovného pomeru a ubytovania / v prípade že chlapec nemá funkčné rodinné zázemie

Program rieši všetky prípady detí, teda nielen tie, ktoré úspešne ukončili 9.roč ZŠ ale aj prípady detí, ktoré ukončili ZŠ v nižších ročníkoch a nie sú schopné,
resp. nemajú záujem pokračovať v štúdiu na SOŠ.

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.