SLVSESFaEFRROPLZ

Projekt „Každý môže byť úspešný“


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR je 90% z celkovej výšky oprávnených výdavkov 82 980,00 € na obdobie 2018 - 2021


V ZŠ pri SLVS v Senci sa nachádzajú žiaci, ktorí zlyhávali vo vyučovacom procese, v škole boli neúspešní a tak mali voči škole a vzdelávaniu negatívny postoj až averziu. V posledných rokoch bol zaznamenaný zvyšujúci sa počet detí s viacnásobnými poruchami. Zámerom projektu „Každý môže byť úspešný“ je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov podporou aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov, zabezpečenia rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, aktivít rozvíjajúcich spoluprácu s rodičmi a komunitou a činností, ktoré podporujú interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na základnej škole a v triedach. V rámci aktivity Individuálne vzdelávanie žiakov zrealizujeme doučovanie žiakov, podporíme hodnotenie, sebahodnotenie účastníkov, poskytneme spätnú väzbu, umožníme spolupodieľať sa na tvorbe individuálneho plánu a účasť na preventívnych programoch. Následnými aktivitami skvalitníme poskytované služby prostredníctvom podpory spoločných činností s rodičmi a komunitou. Zavedieme inovatívnu metódu, revidáciu IVP, podporíme účasť žiakov na verejných súťažiach, podujatiach, príp. dobrovoľnícke činnosti.

Aktivity v rámci projektu Vrátane propagácie výsledkov

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac

Unicef

unicef