Prijímanie klientov

  • Vytlačiť

1. Súkromne: Na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov dieťaťa. Ide o prevenciu a včasnú intervenciu spojenú s rôznymi výchovnými problémami dieťaťa. Najčastejšie ide o začínajúce záškoláctvo, vystupňované agresívne správanie, stretávanie sa s nevhodnou partiou páchajúcou trestnú činnosť, drobné krádeže, drogové závislosti a iné rozbiehajúce sa sociálne patologické javy v správaní dieťaťa.

 

2. Z iného kmeňového zariadenia: Dieťa je prijímané na základe žiadosti iného zariadenia – detského domova, reedukačného detského domova, krízového centra a pod. Dieťa je u nás umiestnené dočasne, podľa potreby, naďalej však zostáva v stave kmeňového zariadenia.

 

3. Na základe súdneho rozhodnutia: Nariadením vo forme predbežného opatrenia, výchovného opatrenia, nariadením ústavnej výchovy, alebo ochrannej výchovy dieťaťa. Podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia sú v tomto prípade určené na základe konkrétneho súdneho rozhodnutia. Náklady spojené s pobytom sú hradené štátom.

 

Kontaktná osoba:

Paed.Dr. Jarmila Argalášová – riaditeľ SLVS : tel.č. 0910 440 440 pevná linka: 02 45646393