1. Súkromne: Na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov dieťaťa. Ide o prevenciu a včasnú intervenciu spojenú s rôznymi výchovnými problémami dieťaťa. Najčastejšie ide o začínajúce záškoláctvo, vystupňované agresívne správanie, stretávanie sa s nevhodnou partiou páchajúcou trestnú činnosť, drobné krádeže, drogové závislosti a iné rozbiehajúce sa sociálne patologické javy v správaní dieťaťa.

 • Dieťa je do zariadenia prijímané na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zákonným zástupcom a riaditeľom sanatória.
 • Pred prijatím dieťaťa je potrebné dohodnúť si konzultáciu s odborným zamestnancom zariadenia.
 • Zákonný zástupca v tomto prípade hradí dohodnuté nevyhnutné náklady spojené s pobytom a stravovaním dieťaťa v zariadení.
 • Dieťa je prijímané s kompletnou dokumentáciou – rodný list, OP, zdravotná karta, preukaz poistenca, užívané lieky, výpis známok zo školy, katalógový list, posledné vysvedčenie.
 • Dĺžka pobytu dieťaťa je dohodnutá podľa potreby.
 • Rodičia sa počas pobytu zaväzujú spolupracovať s SLVS a dodržiavať odporúčania odborných pracovníkov
 • Dohodu možno vypovedať kedykoľvek pri nedodržaní zmluvných podmienok.

 

2. Z iného kmeňového zariadenia: Dieťa je prijímané na základe žiadosti iného zariadenia – detského domova, reedukačného detského domova, krízového centra a pod. Dieťa je u nás umiestnené dočasne, podľa potreby, naďalej však zostáva v stave kmeňového zariadenia.

 • Dieťa prijímame s kompletnou sociálnou, zdravotnou a školskou dokumentáciou.
 • Kmeňové zariadenie zasiela dieťaťu mesačné vreckové poštovou poukážkou.
 • Kmeňové zariadenie udržiava naďalej s dieťaťom osobný kontakt a podľa dohody zabezpečuje dieťaťu prázdninové pobyty v ich zariadení.
 • Ukončenie pobytu dieťaťa je možné po vzájomnej dohode.

 

3. Na základe súdneho rozhodnutia: Nariadením vo forme predbežného opatrenia, výchovného opatrenia, nariadením ústavnej výchovy, alebo ochrannej výchovy dieťaťa. Podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia sú v tomto prípade určené na základe konkrétneho súdneho rozhodnutia. Náklady spojené s pobytom sú hradené štátom.

 

Kontaktná osoba:

Paed.Dr. Jarmila Argalášová – riaditeľ SLVS : tel.č. 0910 440 440 pevná linka: 02 45646393

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac

Unicef

unicef