1. Súkromne: Na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov dieťaťa. Ide o prevenciu a včasnú intervenciu spojenú s rôznymi výchovnými problémami dieťaťa. Najčastejšie ide o začínajúce záškoláctvo, vystupňované agresívne správanie, stretávanie sa s nevhodnou partiou páchajúcou trestnú činnosť, drobné krádeže, drogové závislosti a iné rozbiehajúce sa sociálne patologické javy v správaní dieťaťa.

  • Dieťa je do zariadenia prijímané na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zákonným zástupcom a riaditeľom sanatória.
  • Pred prijatím dieťaťa je potrebné dohodnúť si konzultáciu s odborným zamestnancom zariadenia.
  • Zákonný zástupca v tomto prípade hradí dohodnuté nevyhnutné náklady spojené s pobytom a stravovaním dieťaťa v zariadení.
  • Dieťa je prijímané s kompletnou dokumentáciou – rodný list, OP, zdravotná karta, preukaz poistenca, užívané lieky, výpis známok zo školy, katalógový list, posledné vysvedčenie.
  • Dĺžka pobytu dieťaťa je dohodnutá podľa potreby.
  • Rodičia sa počas pobytu zaväzujú spolupracovať s SLVS a dodržiavať odporúčania odborných pracovníkov
  • Dohodu možno vypovedať kedykoľvek pri nedodržaní zmluvných podmienok.

 Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Skowron, tel. 0911 399 053

2. Na základe súdneho rozhodnutia: Nariadením vo forme predbežného opatrenia, výchovného opatrenia, nariadením ústavnej výchovy, alebo ochrannej výchovy dieťaťa. Podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia sú v tomto prípade určené na základe konkrétneho súdneho rozhodnutia. Náklady spojené s pobytom sú hradené štátom.
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Dobrotková, tel. 0902 969 057

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef